ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

eco.gif (21630 bytes)

Πίσω στη σελίδα των Οικολογικών Σχολείων

Οικολογικά Σχολεία είναι η ονομασία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν σχολεία από όλη τη χώρα. Στόχος του Προγράμματος είναι – μέσα από την μελέτη θεμάτων όπως Ενέργεια – Νερό – Απορρίμματα – να αποκτήσουν οι αυριανοί πολίτες μια στάση περισσότερο υπεύθυνη και ενεργητική απέναντι στο Περιβάλλον.

Το πρόγραμμα Οικολογικά Σχολεία εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κα έχει τριετή διάρκεια.

Για τη σχολική χρονιά 1995-96 αντικείμενο των Οικολογικών Σχολείων είναι η Ενέργεια (εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κατανάλωσης κατά 10% στα Σχολεία, στις Δημοτικές Υπηρεσίες, τις κατοικίες).

Η Ενέργεια , το Νερό και τα Απορρίμματα, είναι τα τρία κυρίως θέματα του Προγράμματος. Βασικός στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ζητήματα μαθητές αλλά και ενήλικες, να αποκτήσουν τις αναγκαίες για τα μέλη μιας Κοινωνίας γνώσεις μετέχοντας ενεργά σε δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με α θέματα του Προγράμματος.

Για την καλύτερη διεξαγωγή και υλοποίηση του Προγράμματος έχει συσταθεί, από τον Σεπτέμβριο του 1995 (έναρξη σχολικής χρονιάς), Παιδαγωγική Ομάδα Εργασίας, που απαρτίζεται από τα ακόλουθα έξι μέλη.

Αλίκη Βαβούρη, Συντονίστρια Προγράμματος

Σταμάτη Σκαμπαρδώνη Εκπαιδευτικό Συντονιστή

Παντελή Μάναλη Εκπαιδευτικό Σύμβουλο

Σοφία Πλατανιτσιώτη Εκπαιδευτικό Σύμβουλο

Ρούλα Τομπούλογλου Εκπαιδευτικό Σύμβουλο

Βασίλη Ψαλλιδά Εκπαιδευτικό Σύμβουλο

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν τα σχολεία που επιθυμούν, με την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη ασχοληθεί, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, με ένα συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα, την τελευταία διετία, το οποίο και υποβάλουν στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, που είναι ο Εθνικός Χειριστής του Προγράμματος και έχει τον γενικό συντονισμό.

Ήδη η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης έχει εκδώσει στο πλαίσιο του προγράμματος

Α) Έντυπα πληροφοριακού και συμβουλευτικού χαρακτήρα τα οποία αποστέλλει στα σχολεία που δηλώνουν ενδιαφέρον και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμο ή Κοινότητα).

Β) Τα Έντυπα Ερωτηματολόγια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία αποστέλλει στα σχολεία που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και πληρούν τους όρους του Προγράμματος, καθώς επίσης και σε Δήμους ή Κοινότητες. Τα Ερωτηματολόγια αυτά πρέπει να συμπληρωθούν από τους παραλήπτες τους και να επιστραφούν ώστε να αξιολογηθούν από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Γεωργίας, Γ.Γ.Ν. Γενιάς, Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, Π.Ε.ΕΚ.ΠΕ. και οι συντονιστές του Προγράμματος.

Αφού αξιολογηθεί και εγκριθεί από τη Επιτροπή συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο, το Σχολείο, σε συνεργασία με τον Δήμο ή την Κοινότητα, συνυπογράφει με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης το Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Μετά την υπογραφή, καταρτίζεται η Ομάδα του Σχολείου, η Περιβαλλοντική Επιτροπή, αποφασίζεται το Σχέδιο Δράσης, διαμορφώνεται ο Κώδικας Συμπεριφοράς, καταγράφονται προθέσεις και ενέργειες στο Ημερολόγιο Προγράμματος.

Κάθε Σχολείο (που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής) μπορεί να πάρει μέρος στο Πρόγραμμα με την Ομάδα που θα δημιουργήσει, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει το 15% τουλάχιστον των μαθητών του.

Αφού δημιουργηθεί η Ομάδα, σχηματίζεται στο Σχολείο μία Περιβαλλοντική επιτροπή από τους μαθητές της Ομάδας, από δασκάλους, τον Διευθυντή του Σχολείου, γονείς και από το τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό στους Σχολείου. Ρόλος της Επιτροπής είναι να αποφασίζει για οτιδήποτε αφορά την ενεργό συμμετοχή του Σχολείου στο Πρόγραμμα, δηλαδή για τις ιδέες που συζητούνται από την Ομάδα, για το σχέδιο δράσης, την εξεύρεση μέσων κ.λ.π.

Η Επιτροπή καταλήγει και αποφασίζει για το Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης που πρέπει να ακολουθήσει το Σχολείο, με στόχο την μελέτη και δράση στα θέματα που έχουν άμεση σχέση με την σχολική ζωή και το περιβάλλον της, όπως το κτίριο, το κυλικείο, τα γραφεία, τον εξοπλισμό του σχολείου, τις εγκαταστάσεις υγιεινής, τον σχολικό αυλόγυρο και γενικά τον χώρο μέσα και γύρω από το σχολείο.

Η Επιτροπή, επίσης, με την έναρξη του Προγράμματος, αναλαμβάνει να συμπληρώνει το Ημερολόγιο Προγράμματος, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που προγραμματίζονται και εκείνες που τελικά πραγματοποιούνται, ούτως ώστε να υπάρχει καταγραμμένη η εικόνα θεώρησης, δράσης και αποτελεσμάτων της Ομάδας στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Μαθητές και δάσκαλοι σχεδιάζουν τον Οικο-κώδικα Συμπεριφοράς, με βασική επιδίωξη να αντιμετωπιστούν προβλήματα που τίθενται από το ίδιο το περιβάλλον. Ο Οικο-κώδικας συζητείται, διαμορφώνεται και παίρνει την οριστική του μορφή κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων με βάση τις προϋποθέσεις το Προγράμματος.

Το Σχολείο θα πρέπει να κινείται στο ακόλουθο πλαίσιο δραστηριοτήτων:

  1. Εφαρμόζει το Σχέδιο Δράσης με βάση τα ιδιαίτερα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στο σχολικό κτίριο.
  2. Υλοποιεί τις καταγραμμένες προθέσεις και τις προγραμματισμένες ενέργειες με την βοήθεια των Φύλλων Εργασίας.
  3. Έχει επαφές με τις Δημοτικές Αρχές και τους τοπικούς παράγοντες προκειμένου να τους ενημερώνει και , ειδικότερα, να έχουν γνώση της εξέλιξης του Προγράμματος.
  4. Έχει συχνή επικοινωνία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, και την ενημερώνει για την έκβαση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης.

Τα Σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται για οτιδήποτε συμβαίνει σε άλλες χώρες (Σχολεία των οποίων επίσης συμμετέχουν) καθώς και δυνατότητα να επικοινωνούν, μέσω του E-mail Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, με άλλα Σχολεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, εργασιών, επισκέψεων.

Από τη στιγμή που το Σχολείο θα κάνει πράξη τα 2/3 των βασικών δραστηριοτήτων που αποφάσισε και προγραμμάτισε, και αφού αυτές ελεγχθούν και αξιολογηθούν από τους Συντονιστές του Προγράμματος, ονομάζεται Οικολογικό Σχολείο και επιβραβεύεται με σημαία που φέρει το έμβλημα των Οικολογικών Σχολείων.

Από το φυλλάδιο της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

 

 

Αυτή η σελίδα είναι μέρος της σελίδας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χίου

This is a part of 5th Primary School of Chios Island Web page.

Copyright by Themis Kolliarosemail029.gif (3983 bytes)dimotiko5@chios.aegean.gr