ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ 2251

Προστασία των καταναλωτών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

  1. Η Πολιτεία μεριμνά για τα συμφέροντα των καταναλωτών.

  2. Η Πολιτεία μεριμνά ιδίως για:              α) τη υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, β) τα οικονομικά τους συμφέροντα,  γ) την οργάνωσή τους σε ενώσεις καταναλωτών,  δ) το δικαίωμα ακρόασής τους σε θέματα που τους αφορούν και    ε)  την πληροφόρηση και επιμόρφωσή τους σε καταναλωτικά θέματα.

  3. Οι διατάξεις που προστατεύουν τους καταναλωτές ισχύουν τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και για τις επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής του δημόσιου τομέα και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

  4. Κατά την έννοια αυτού του νόμου:        α) Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τους. Καταναλωτής είναι και κάθε αποδέκτης του διαφημιστικού μηνύματος.  β)   Προμηθευτής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, κατά την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής του δραστηριότητες, προμηθεύει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες στον καταναλωτή. Προμηθευτής είναι και ο διαφημιζόμενος. Προμηθευτής είναι επίσης και ο παραγωγός ως προς την ευθύνη του για ελαττωματικά προϊόντα.

 

 

Xback.gif (1184 bytes)

 

Αυτή η σελίδα είναι μέρος της σελίδας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χίου

This is a part of 5th Primary School of Chios Island Web page.

Copyright by Themis Kolliarosemail029.gif (3983 bytes)dimotiko5@chios.aegean.gr